Protection of personal dataOsobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

IMOS facility, a.s., IČO 269 07 453, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, zahrnující také provozovnu BRuNO family park.
(dále také jen „společnost“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“) 
e-mail: 

2. Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě pokynů správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Uchazeč o zaměstnání

Uchazečem o zaměstnání je člověk, který má zájem o práci u správce, a který se účastní výběrového řízení. Výběrové řízení může být ukončeno buď výběrem vhodného uchazeč, zrušením nebo jinak.

Zákazníci

Zákazníky se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů rozumí osoby využívající služeb BRuNO family park.

Smluvní partneři

Smluvními partnery jsou osoby podnikající i nepodnikající, se kterými máme uzavřenou jakoukoliv smlouvu vyjma osob, které spadají do kategorie zákazníků. Může se jednat zejména o vztahy nájemní nebo dodavatelské.

3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:
Kategorie subjektů údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Uchazeči o zaměstnáníVýběr vhodného uchazeče o zaměstnání
 • Právním základem je jednání o uzavření pracovní smlouvy, případně souhlas uchazeče v případě pozdějšího opětovného oslovení s nabídkou práce.
 • Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (za účelem opětovnému oslovení při zrušení pracovního poměru s vybraným uchazečem ve zkušební době) nebo po dobu trvání souhlasu, resp. do jeho odvolání.
Prokázání zákonnosti postupu při výběru uchazeče o zaměstnání
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.
 • Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.
Právním základem je oprávněný zájem společnosti na prokázání nediskriminačního zacházení.
Za tímto účelem můžeme zpracovávat zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.
ZákazníciPlnění a realizace smluv při poskytování služeb BRuNO family park
 • Právním základem je plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností.
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o objednávkách, reklamacích atd.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti.
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a zákazníky. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.
Šíření obchodních sdělení v podobě emailových newsletterů obsahujících nabídku zboží a aktuality
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti.
 • Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 • V případě, že osobu nelze považovat za zákazníka ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zasíláme jí obchodní sdělení jen s jejím výslovným souhlasem.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.
Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů
 • Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony apod.
 • Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování případných reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a zákazníky.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Marketing (propagace společnosti)
 • Právním základem je souhlas zákazníka.
 • Za tímto účelem zpracováváme fotografie a video záznamy zákazníků společně s jejich identifikačními údaji a zveřejňujeme je mimo jiné na internetu nebo na propagačních materiálech.
 • Jedná-li se o hromadné fotografie bez identifikace zákazníků, právním základem je oprávněný zájem společnosti.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Hromadné fotografie bez identifikace mohou být zpracovávány na dobu neurčitou.
Statistika a přehledy
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti.
 • Za tímto účelem zpracováváme anonymizované souhrnné údaje.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou.
Smluvní partneři
Plnění a realizace smluv
 • Právním základem je plnění smlouvy mezi daným subjektem a společností.
 • Za tímto účelem zpracováváme údaje fyzických osob, s nimiž v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme, a smluvních stran, a to identifikační údaje (zejména jméno, příjmení), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo bankovního účtu), údaje o platbách atd.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze smlouvy.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti.
 • Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi společností a danými subjekty. V rámci této dokumentace mohou být uchovány i identifikační a kontaktní údaje fyzických osob zastupujících právnické osoby.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.
Plnění povinností společnosti v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní a dle jiných právních předpisů
 • Právním základem je plnění právních povinností, které společnosti ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony apod.
 • Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii komunikace. Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování případných reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.
Všechny subjekty údajůBezpečnost osob a majetku společnosti
 • Právním základem je oprávněný zájem společnosti a jiných osob vstupujících do prostor s kamerovým záznamem.
 • Za tímto účelem jsou zpracovávány kamerové záznamy z prostor BRuNO family park.
Za tímto účelem mohou být kamerové záznamy zpracovávány po dobu 7 dnů.
Výběr archiválií (archivace)
 • Právním základem je oprávněný zájem na postupu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, při výběru archiválií.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po doby uvedené ve Skartačním plánu společnosti.
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • propojené osoby dle zprávy o vztazích společnosti, zejména IMOS development otevřený podílový fond, jakožto subjekt, se kterým společnost úzce spolupracuje, sdílí prostory a administrativní kapacity,
 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

5. Cookies

„Cookie“ je krátký textový soubor obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval, nebo aby Vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky www.brunofamilypark.cz využívají „cookies „třetí strany“. Cookies využíváme za účelem uchovávání si informace při přecházení z jedné stránky na druhou, typicky přidání produktu návštěvníka do košíku (Nette: PHPSESSID) a dále za účelem analytického sledování návštěvnosti webu (Google: _ga, _dc_gtm_UA-66796280-1).

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Subscribe newsletter

and receive the most actual information